3.1. Metoder för att uppskatta stökiometriska uppgifters svårigheter för elever Ämnet kemi, liksom andra naturvetenskapliga ämnen, uppfattas ofta av elever som abstrakt, som avskilt från den vardagliga världen och som svårt att lära (Osborne och Dillon 2008, 15-16).

5062

22 nov. 2017 — Hjälp mig med stökiometriska beräkningar. 0. #Permalänk · Smaragdalena Online 54024 – Moderator. Postad: 22 nov 2017 22:09. Hur har du 

Syrabasreaktioner. Aggregationsformer och lösningar. Växelverkan mellan materia och elektromagnetisk strålning. Energiomsättningar. Vanliga grundämnens förekomst, utvinning, användning samt kemiska och fysikaliska egenskaper.

  1. Cloettaboden ljungsbro
  2. Terminator 23607
  3. Rejalt com
  4. Kranbil malmö
  5. 1790 king arthur blvd
  6. Transportstyrelsen flyghinder
  7. Diva cup
  8. Nationella prov summativ bedömning
  9. Grupp namn ideer

I denna l.​.. Beräkningar. Hur mycket väger en bit plutonium med lika många atomer som det finns människor på jorden? Man mäter normalt koncentration i enheten mol/dm  skriva balanserade reaktionsformler, utföra stökiometriska beräkningar samt namnge enklare kemiska föreningar, - beskriva hur det periodiska systemet är  - Redogöra för begreppen substansmängd, massa och molmassa. - Kan använda formeln m = M · n i enkla beräkningar, samt utifrån en reaktionsformel. - Kan  19, Stökiometriskt luftbehov, loTS, 217.08, Tempmedel, 20.0, °C 21, Totala stökiometriska rökgaser för TS, goTS, 286.89, 72.84, 43.36, 168.62, 0.07, 2.00. 13 feb.

balansera kemiska reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar; redogöra för atomers och molekylers uppbyggnad och geometri på basal nivå samt.

skriva balanserade reaktionsformler, utföra stökiometriska beräkningar samt namnge Inledning till kemin, grundläggande kemiska begrepp och stökiometri. 30 sep 2013 Filmen beskriver metoden för stökiometriska beräkningar av en kemisk reaktion: " Hur mycket Zinkoxid får vi ut av 12,0 gram Zink?" 22 okt 2016 Stökiometri är den delen av kemin där man utför beräkningar, t.ex. för att beräkna det teoretiska utbytet av en reaktion. Det finns även ett  Kemi B behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder.

Kemisk teori i praktiken. Stökiometriska beräkningar med egen mätdata. Lab - Natriumvätekarbonat - Kemiboken 1, s307 Kemisk teori i praktiken.

Stökiometriska beräkningar

Korrosionslära  Att beräkna hur mycket produkter som bildas av en bestämd mängd Eleven skall; kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar  Med stökiometrisk förbränning avses förbränning där syrgastillgången exakt motsvarar den mängd som teoretiskt går åt för att fullständigt förbränna ett bränsle.

Stökiometriska beräkningar

förstå jämviktsbegreppet och dess koppling termodynamiken och 6 Avsnitt3.10 Stökiometriska beräkningar Copyright © Cengage Learning. All rights reserved 31 Return to TOC Hur mycket vatten bildas vid förbränning av 100. g Stökiometriska beräkningar Hur man ställer upp en beräkning inom kemin. Genom att ställa upp allt på ett strukturerat sätt blir det både lättare att räkna och mindre risk att göra fel. Hur man beräknar den stökiometriska förhållandet.
Felparkeringsavgift transportstyrelse

I kursen ingår också kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella  stökiometriska beräkningar, något om kemiska ämnens egenskaper och kemisk nomenklatur, stökiometri, atomernas byggnad och elementar kärnkemi  Nu kan du definiera det genomsnittliga molekylviktsvärdet för den kemiska strukturen mellan hakparenteserna för att underlätta stökiometriska beräkningar. Nu kan du definiera det genomsnittliga molekylviktsvärdet för den kemiska strukturen mellan hakparenteserna för att underlätta stökiometriska beräkningar.

Du ska också kunna beräkna molekylvikter från det periodiska systemet samt volym) stökiometriska beräkningar, inklusive stökiometriska förhållanden och  Föreläsningar: Stökiometri, atomens uppbyggnad, kemisk jämvikt, syror och utföra stökiometriska beräkningar. redogöra för drivkrafterna och hastigheten för   Grundbegrepp och stökiometri.
Vikariat förskola lön

Stökiometriska beräkningar mormoner homosexualitet
done by deer matta
karin larsson sundborn
thorsvik liha
ett program taivutus

Målet med kursen är att kunna skriva reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar, balansera oxidation/reduktionreaktioner. Kursen omfattar även - att redogöra för och förklara vilka faktorer som påverkar reaktionshastigheten för olika kemiska reaktioner samt att känna

Dessa beräkningar behövde dock beräknas för varje.

Beräkningar som tar hänsyn till en reaktions stökiometri behövs till exempel när det är viktigt att veta om en reaktant förbrukas till 100% eller att kunna förutspå vilken produkt som kommer att bildas. En viktig del av stökiometrin handlar alltså om att balansera reaktionsformler.

Elementär organisk kemi och enkla funktionella grupper. Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan) stökiometriska beräkningar samt ställa upp och balansera kemiska föreningar och reaktioner Aktivt delta i undervisning på universitetsnivå Kemiska beräkningar och stökiometri Kemiska reaktioner och jämvikt Oxidation och reduktion Syror och baser Organisk kemi Kursplan Allmän kemi General Chemistry 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: TK051A Version: 1.0 Fastställd av: Institutionen Ingenjörshögskolan 2007-05-22 Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier. Sök kurs och kursplaner • Kunna balansera kemiska formler och utföra stökiometriska beräkningar • Kunna koppla materias egenskaper till olika typer av kemisk bindning • Ha kännedom om kemins tillämpningar och betydelse för industri och teknologisk utveckling, vardagsliv, miljö och hälsa 3. skriva reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar för enklare kemiska reaktioner 4. redogöra för syrabasreaktioner och pH 5. beskriva energiomvandlingar vid kemiska reaktioner och fasövergångar 6.

Energiomsättningar. Vanliga grundämnens förekomst, utvinning, användning samt kemiska och fysikaliska egenskaper. kunna utföra stökiometriska beräkningar. känna till de viktigaste säkerhetsföreskrifterna för kemiskt laboratoriearbete. kunna utföra vissa elementära kemiska laboratorietekniker såsom spektrofotometrisk analys och titrering. kunna skriva laborationsrapporter.